Zoekopdracht

Heeft u ergens vragen over? Mail ons!

E-mail: contact@dutchchems.com
Website: https://www.dutchchems.nl/

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met de daarbij behorende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Dutchchems: de onderneming, gevestigd te Maarssen, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69590591.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dutchchems een overeenkomst aangaat.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dutchchems en de klant betreffende de verkoop en levering van producten.

Producten: alle goederen die het onderwerp zijn van de overeenkomst.

Website: https://www.dutchchems.nl/.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Dutchchems, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Prijzen en betaling

3.1 De prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.

3.2 Betaling dient te geschieden op een door Dutchchems aangegeven wijze en binnen een door Dutchchems gestelde termijn.

Artikel 4: Levering

4.1 Dutchchems streeft ernaar de bestelde producten zo spoedig mogelijk te leveren, maar is niet aansprakelijk voor vertraging in de levering.

4.2 De klant dient een eventueel verkeerd geleverd of beschadigd product binnen 48 uur na ontvangst te melden aan Dutchchems.

Artikel 5: Retourrecht

5.1 De klant heeft het recht om zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst te ontbinden en de producten te retourneren, mits ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking.

5.2 Uitgezonderd van retour zijn:

  1. a) Producten waarvan een eventueel aanwezige verzegeling verbroken is;
  2. b) Producten waarvan een steriele verpakking is geopend;
  3. c) Producten die door de consument beschadigd zijn;
  4. d) Producten die volgens het ADR onder de gelimiteerde hoeveelheden vallen.

Artikel 6: Beoordelingen en Q&A

6.1 Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant Dutchchems toestemming om per e-mail een verzoek te sturen om een beoordeling achter te laten over het bestelde product.

6.2 De klant geeft Dutchchems toestemming om per e-mail op de hoogte te worden gehouden van beantwoorde vragen die de klant zelf heeft gesteld in de Q&A-sectie op de website.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van Dutchchems voor directe of indirecte schade is beperkt tot de aankoopprijs van het betreffende product, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dutchchems.

7.2 Dutchchems is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuist, ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van de geleverde producten door de klant.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

8.1 De klant erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten, bij Dutchchems of haar licentiegevers berusten.

Artikel 9: Privacy

9.1 Dutchchems verwerkt de persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. De klant wordt verzocht het privacybeleid op de website te raadplegen voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Dutchchems en de klant is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen tussen Dutchchems en de klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11: Wijzigingen in de algemene voorwaarden

11.1 Dutchchems behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe overeenkomsten en op alle lopende overeenkomsten vanaf het moment dat de wijziging aan de klant is meegedeeld.

Artikel 12: Overige bepalingen

12.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Partijen zullen in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige, ongeldige of onafdwingbare bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 13: Klachtenprocedure

13.1 Indien de klant een klacht heeft over de geleverde producten of diensten van Dutchchems, dient de klant dit binnen een redelijke termijn na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail te melden bij Dutchchems.

13.2 Dutchchems zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren en, indien mogelijk, een oplossing aanbieden. Indien het niet mogelijk is om binnen deze termijn inhoudelijk te reageren, zal Dutchchems de klant hiervan op de hoogte stellen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen een inhoudelijke reactie kan worden verwacht.

13.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de klant zich wenden tot de bevoegde instantie voor geschillenbeslechting.

Artikel 14: Aanvullende bepalingen

14.1 Aanvullende en/of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend door beide partijen.

14.2 Indien Dutchchems gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden heeft toegestaan, laat dat haar recht onverlet alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan geen enkel recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dutchchems deze algemene voorwaarden soepel toepast.

Artikel 15: Slotbepaling

15.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Artikel 16: Contactinformatie

16.1 Voor vragen, opmerkingen, klachten of andere communicatie met betrekking tot de producten, diensten, website of deze algemene voorwaarden, kan de klant contact opnemen met Dutchchems via de volgende contactgegevens:

Dutchchems

Klokjeslaan 95

Maarssen, Nederland

KvK-nummer: 69590591

E-mail: contact@dutchchems.com

Telefoonnummer: +31(0) 30 369 02 15

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 7 april 2023.

Dutchchems behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en andere informatie op de website te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig de algemene voorwaarden en andere informatie op de website te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Het gebruik van de website en het plaatsen van bestellingen bij Dutchchems na dergelijke wijzigingen houdt in dat de klant akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden en andere informatie op de website.

Terug naar boven
Product is aan uw winkelwagen toegevoegd